Organizational Structure

 • Zeng Qinghong
  Party Secretary 、Chairman of the Board
 • Feng Xingya
  Deputy Party Secretary 、Director of the Board、President
 • Chen Xiaomu
  Director of the Board 、Deputy Party Secretary
 • Zheng Dantong
  Discipline Inspection Commission
 • Yan Zhuangli
  Party Committee Member、Vice President
 • Wang Dan
  Party Committee Member、Chief Accountant
 • Gao Rui
  Party Committee Member、Vice President
 • Deng Lei
  Director of the Board、Chairman of the Labor Union
 • Jiang Xiuyun
  Vice President、General counsel
 • Yu Jun
  Vice President
 • Zheng Heng
  Vice President
 • Xia Xianqing
  Vice President